Regulamin konkursu „Dokąd w tym roku”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie “Dokąd w tym roku”

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dokąd w tym roku” (dalej „Konkurs”) jest właściciel bloga podróżniczy w podróży do (dalej „Organizator”).

1. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Akurat (zwane dalej Sponsorem nagród).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie http://www.wpodrozydo.com (dalej „Strona Bloga”).

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 stycznia 2017 r., a kończy się dnia 31 stycznia 2017 r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostaje dwuosobowa Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą właściciele bloga wpodrozydo.com

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

  • a) mają ukończone 18 lat
  • b) wykażą się kreatywnością, wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy z odpowiedzią na pytanie konkursowe
  • c) zaakceptują warunki Regulaminu

2. Nadesłane przez Uczestnika elementy zwane są dalej w niniejszym Regulaminie łącznie „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest:

2. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się otrzymanie potwierdzenia odbioru Zgłoszenia od Organizatora Konkursu.

3. W Konkursie Nagroda główna zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy zajęli jedno z pierwszych trzech miejsc wyłonionych przez Komisję Konkursową (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysłu).

4. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz. Uczestnik, którego Zgłoszenia wysłane z różnych kont pocztowych zostaną przez Komisję wytypowane jako zwycięskie otrzyma tylko jedną nagrodę. Druga nagroda wówczas trafi do kolejnego Uczestnika wyznaczonego przez Komisję Konkursową.

5. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń. Komisja uwzględnia wszystkie Zgłoszenia, ale ma prawo nagrodzić tylko jedno Zgłoszenie.

6. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.

7. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Bloga oraz zostanie wysłana na adres email nadawcy Zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

11. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres wpodrozydo@gmail.com  następujące informacje:

  • a) imię i nazwisko,
  • b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
  • c) numer telefonu komórkowego.

12. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 10 i 11 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

13. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora listem poleconym na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§4 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator i Zleceniodawca będą mieli prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. Zleceniodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.

§5 Nagrody

1. Nagroda główna:

― Książka “Mężczyzna w chwili, gdy zostaje sam” autorstwa Dominika Fórmanowicza

2. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc na grody te wolne są od podatku dochodowego.

3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail wpodrozydo@gmail.com, odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.

%d blogerów lubi to: